Saobraćajna nesreća je stresan događaj, a čak i kada prođe bez zdravstvenih posljedica, ostaje stres zbog materijalne štete koja nastane na automobilu.U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti kako teče postupak za naplatu materijalne štete na vozilu, kao i naplatu štete zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi (nematerijalna šteta).

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti

Prilikom registracije vozila, svaki vlasnik automobila plaća obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti, što znači da u slučaju da prouzrokuje saobraćajnu nesreću, osiguranje preuzima na sebe obavezu da isplati nadoknadu oštećenom.Dakle, kada skrivite saobraćajku, osiguranje vas čuva od situacije da morate da platite veliku sumu za štetu koju ste napravili, a troškove popravke na vlastitom vozilu snosite sami, osim u slučaju kada imate uplaćeno kasko osiguranje, o čemu ćemo nekom drugom prilikom.Ako niste krivi za saobraćajnu nesreću, štetu na vašem vozilu, kao i štetu zbog narušenog zdravlja i povreda će vam nadoknaditi osiguravajuća kuća vozača koji je istu skrivio.

saobracajka 4Postupak naplate materijalne štete na vozilu

Uzećemo za primjer jednostavnu situaciju, npr. kada vas drugo vozilo udari u zadnji kraj dok čekate na semaforu i sl.Nakon što se oporavite od početnog šoka i pozovete policiju, bitno je da vozilo ne pomjerate, jer će se na taj način preciznije utvrditi odgovornost i jednostavnije završiti uviđaj.Policija će prilikom uviđaja tražiti vaše lične podatke i izvršiti alkotestiranje, nakon čega će vam dati podatke iz polise osiguranja vozača koji je skrivio nesreću (broj polise itd.).Postupak naplate štete počinje sa podnošenjem zahtjeva za naplatu štete prema osiguravajućoj kući vozača koji je skrivio nesreću, što se može uraditi lično ili putem preporučene pošte.Zahtjev se može podnijeti na obrascu koji propisuje osiguravajuća kuća, ali može se podnijeti i u slobodnoj formi, s tim da je potrebno da navedete sledeće podatke: vaši lični podaci, podaci o vozilu koje je oštećeno kao i o vozaču koji je upravljao istim u trenutku nezgode, zatim podatke o osiguraniku, broju polise itd., a zatim da opišete saobraćajnu nezgodu i nacrtate jednostavnu skicu iste.Bitno je naglasiti da imate opciju da izaberete popravak vozila u servisu po izboru osiguravajuće kuće ili da vam na tekući račun bude isplaćen iznos materijalne štete.saobracajka 1Uz odštetni zahjev, prilažete policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, koji obično bude završen od strane policije u toku par radnih dana (plaća se 30 KM u stanici, što vam osiguranje kasnije isplaćuje uz štetu).Vrlo je važno da ne vršite bilo kakve popravke na vozilu, prije nego što ga pregleda procjenitelj osiguravajuće kuće.Nakon što se sačini procjena i fotografišu oštećenja, osiguranje će vam dostaviti obrazloženu ponudu.Ovaj postupak obično ide relativno brzo, jer je osiguranje je dužno da vam u roku od 30 dana isplati odštetu, uz dostavljanje obrazložene ponude.Ukoliko niste saglasni sa ponudom osiguravajuće kuće, imate pravo da podnesete prigovor u roku od 15 dana od dana kad ste zaprimili obrazloženu ponudu, a osiguranje je dužno da vam dostavi korigovanu ponudu u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.saobracajka 2Preporuka je da zatražite procjenu štete od ovlaštenog vještaka mašinske struke, te njegovu procjenu priložite uz prigovor (ovaj dokument obično košta oko 50 KM).Kao prilog uz prigovor može poslužiti i predračun za popravku izrađen od strane servisa, uredno ovjeren sa navedenim svim podacima o vozilu.Osiguravajuća kuća može da prigovor odbije, uvaži djelimično ili u cjelosti, te će vam shodno tome, na tekući račun isplatiti tzv. nesporni dio odštete, a za preostali dio sume iz vašeg prigovora možete podnijeti tužbu nadležnom sudu.Izuzetno je važno da sva komunikacija sa osiguravajućom kućom bude pisanim putem, budući da će u slučaju sudskog spora, kompletna dokumentacija služiti kao dokaz.

Postupak naplate odštete za povrede

Postupak naplate odštete za nastale povrede počinje odlaskom u hitnu pomoć i dobijanjem nalaza i uputnice za liječenje.Bitno je da ove dokumente sačuvate, kao i račune za lijekove, zavoje ili pomagala (fiksator za vrat, štake i sl., u zavisnosti od povrede) jer su oni dokazi koji će vam biti potrebni kasnije u procesu naplate.U zavisnosti od prirode povreda, važno je da redovno idete na kontrolne preglede i pri tome sačuvate relevantne dokumente, odnosno nalaze.Nakon što ste dobili konačni nalaz, gdje se konstatuje da je liječenje završeno, podnosite zahtjev za isplatu štete osiguravajućoj kući.Kao i kod isplate materijalne štete, najčešće osiguravajuće kuće imaju obrasce koje popunjavate na način da unesete lične podatke, podatke o broju polise, kao i podatke o saobraćajnoj nesreći, a uz zahtjev prilažete gore navedene nalaze, odnosno dokaze o završenom liječenju.Osiguranje je dužno da vam ponudi određenu sumu kao nadoknadu štete, na koju imate pravo prigovora, nakon čega će vam osiguranje dostaviti korigovanu ponudu i isplatiti nesporni dio štete, a ukoliko i dalje niste zadovoljni iznosom, možete podnijeti tužbu nadležnom sudu.Treba naglasiti da je moguće popuniti i Evropski obrazac štete, kada je u pitanju manja materijalna šteta, gdje se nezgoda fotografiše, obojica učesnika je potpisuju, te se obrazac ponosi osiguravajućem društvu vozača koji je skrivio nesreću.Ukoliko smatrate da je sve ovo velika komplikacija, možete se obratiti advokatskoj kancelariji, a moja preporuka je dr Dalibor Pejaković iz Banja Luke, kojeg možete kontaktirati na ovom linku: http://advokatpejakovic.com/usluge.htmVladimir Grujić