Kako su zahtjevi za što čistijim izduvom sve veći, proizvođači ugrađuju veliki broj senzora, koji omogućavaju precizno određivanje smješe goriva i vazduha, a time potpunije sagorijevanje i manju emisiju izduvnih gasova.MAP senzor (Manifold Absolute Pressure – apsolutni pritisak u usisnoj grani) je jedan od senzora koji se koriste u upravljaju radom motora, a uloga mu je mjerenje podpritiska u usisnoj grani motora, odnosno opterećenje motora.Budući da neispravan MAP senzor može dovesti do niza problema u radu motora, a relativno je jeftin, obradićemo njegov princip rada, simptome kvarova i rješavanje istih.

Princip rada MAP senzora

Motori bez turbo-punjača obično koriste ili protokomjer ili MAP senzor za određivanje količine vazduha, dok turbo-dizelaši najčešće koriste oba.MAP senzor se nalazi na usisnoj grani i mjeri razliku između vanjskog (atmosferskog) i pritiska u usisnoj grani, koji je manji, jer motor svakim ciklusom povlači vazduh u cilindre.Uz pomoć ovog senzora, centralni računar ima tačnu vrijednost o količini vazduha raspoloživog motoru u svim uslovima rada, kad je auto na vrhu planine gdje je pritisak niži ili na nižoj nadmorskoj visini gdje je viši, a takođe i kada je motor pod punim gasom ili na leru.Renault Scenic 3Pod punim gasom, leptir gasa je potpuno otvoren, motor povlači više vazduha, pa pritisak opada, a elektronika ubrizgava više goriva da održi idealni omjer u smješi.Kada je auto na leru ili kada se vozi konstantnom brzinom, leptir gasa je manje otvoren, elektronika osiromašuje smješu, odnosno smanjuje dotok goriva.MAP senzor se sastoji od dvije komore odvojene membranom, gdje je jedna komora na atmosferskom pritisku (referentni pritisak), a druga je spojena sa usisnom cijevi.Elektronsko kolo koje detektuje promjene pritiska u senzoru, registruje kretanje membrane i proizvodi signal koji se mijenja proporcionalno promjeni pritiska i koji šalje centralnom računaru.Na osnovu ovih podataka, kao i broja obrtaja, temperature itd., računar određuje koju količinu goriva treba ubrizgana.Kod novijih turbo dizel motora sa MAF senzorom, MAP senzor se najviše koristi za kontrolu rada EGR ventila.

Simptomi kvara MAP senzora

Vidjeli smo da očitanje sa ovog senzora utiče na formirane smješe vazduh/gorivo, pa se neispravnost ovog uređaja manifestuje u problemima sa sagorijevanjem – otežan rad motora kod ubrzavanja i usporavanja, motor trza, neravnomjeran i grub rad sa dosta vibracija, upaljena „check engine“ lampica su neki od simptoma kvara MAP senzora.Iako auto može da se vozi i sa neispravnim senzorom, performanse su ispod očekivanog nivoa, a povećava se i potrošnja goriva.U većini slučajeva uzrok pogrešnog očitanja sa ovog senzora nije zbog njegove neispravnosti, nego je to moguće zbog zaprljanja EGR-a, oštećenog kućišta filtera za vazduh, popuštanja spojnica, dihtunga, neispravne turbine, interkulera itd.Kada postoji rupa u usisnom sistemu, računar to detektuje kao pad vakuuma i koriguje ubrizgavanje, što dovodi do povećane potrošnje goriva.Za provjeru MAP senzora se koriste dijagnostički uređaji, kojima se detektuje greška u sistemu ili mjeri promjena napona, a može se mjeriti i bez dijagnostike, odnosno uz pomoć multimetra direktno sa konektoru senzora, gdje se napon obično kreće u granicama od 1V na leru do 4,5V maksimalno.Više o MAF senzoru možete pročitati ovdje.Vladimir Grujić