Jedan od glavnih pojmova koji buni vozače vezano za registraciju je sistem bonusa, pa ćemo sada razmoriti kako ovaj sistem funkcioniše, šta poskupljuje registraciju i da li se bonus može prenositi.

Osiguranje od auto-odgovornosti

Osiguranje automobilske odgovornosti – AO je obavezno osiguranje, koje mora imati svako registrovano vozilo.

Svi vlasnici motornih vozila su uglavnom upoznati sa ovom vrstom osiguranja, jer barem jednom godišnje su u obavezi da ugovore polisu prilikom registracije vozila.

Osiguranjem automobilske odgovornosti su pokrivene štete koje prouzrokujete vašim vozilom na drugom vozilu ili trećim licima (pješacima, biciklistima i putnicima u drugom vozilu).

Prema tome, cilj ovog osiguranja je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu (kako materijalne štete na automobilu i stvarima, tako i štete zbog ugroženog zdravlja osobama), tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti osiguranje.

Na ovaj način šteta je pokrivena, a vozač koji je napravio štetu nije materijalno ugrožen.

Gubitak prava iz osiguranja

Kada potpišete polisu osiguranja od auto odgovornosti, vi ste u suštini potpisali ugovor sa osiguravajućom kućom o isplati štete oštećenom, u slučaju saobraćajne nesreće koju vi prouzrokujete.

Postoji više uslova zbog kojih se može izgubiti pravo iz polise osiguranja, a dva glavna su: upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, kao i upravljanje pod uticajem alkohola većim od 0,30 promila ili pod uticajem narkotika.

alkohol 4

U slučaju da napravite nesreću u ovakvim okolnostima, osiguranje opet isplaćuje štetu oštećenom, a od vas potražuje da namirite ovaj tzv. regresni dug i često se naplata ovog duga završi tužbom.

saobracajka 1

Sistem bonus-malus

Vozači koji ne uzrokuju nesreće zbog kojih se isplaćuje iznos štete su nagrađeni sistemom popusta na polisu osiguranja, koji se nazivaju bonusi.

Dakle, ovi vozači plaćaju manji iznos prilikom registracije vozila, što znači da se sistem bonusa veže za vozača, a ne za auto.

Takođe, vozači koji uzrokuju štete se „kažnjavaju“ povećanom cijenom premije kod plaćanja premije osiguranja, odnosno malusom.

Bonus i malus određeni su sa 18 premijskih stepena.

Kada prvi put registrujete vlastiti auto, počinjete sa desetim stepenom i 0% popusta, odnosno plaćate 100% iznos premije, a isto važi ako napravite prekid duži od tri godine.

Ako ne napravite štetu, sljedeće godine vam se odobrava niži stepen i dobijate popust na premiju.

Na ovaj način, svake godine dobijate sve veći popust, a maksimalni popust je na prvom stepenu, odnosno 50% iznosa premije.

Evo kako su posloženi ovi stepeni:

StepenProcenat bonusaStepenProcenat malusa
1.50%11.15%
2.45%12.30%
3.40%13.50%
4.35%14.70%
5.30%15.90%
6.25%16.110%
7.20%17.130%
8.15%18.150%
9.10%
10.0%

Ako ste izazvali jednu saobraćajnu nesreću u toku trajanja polise, gubite tri stepena, ako ste izazvali dvije nesreće gubite 7 stepeni, a u slučaju da ste izazvali tri ili više nezgoda gubite 10 stepeni i tako unazad do maksimalnog stepena malusa.

To znači neko ko uzastopno pravi nesreće, dolazi u situaciju da plati znatno veći iznos premije, od nekoga ko godinama nije napravio nezgodu, a posjeduju isti tip automobila.

Prenos bonusa

Bonus se može prenijeti u drugu osiguravajuću kuću, odnosno putem izvještaja Agencije za osiguranje se provjerava broj štetnih događaja određenog vozača i onda se na osnovu toga utvrđuje na koji bonus ima pravo.

Bonus se ne može prenijeti na novog vlasnika kod prodaje vozila, jer je vezan za vozača, odnosno korisnika vozila, dok se u izuzetnim slučajevima, kod prenosa prava vlasništva vozila na nasljednike i kod prenosa prava vlasništva darodavnim ugovorom između članova uže porodice (supružnici, djeca i roditelji), bonus može prenijeti na nasljednika, odnosno daroprimaoca (važi samo za Federaciju BiH).

Što se tiče Republike Srpske, prenos ostvarenog umanjenja premije ne može se izvršiti na druga lica (novog vlasnika vozila, članove porodice, članove zajedničkog domaćinstva i sl), niti sa navedenih lica na osiguranika, osim u slučajevima:

– sa određenog fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju, i obrnuto,

– sa određenog fizičkog lica na porodično poljoprivredno gazdinstvo u kojem to fizičko lice participira, i obrnuto,

– sa pravnog lica na drugo pravno lice u kojem je pravno lice, prethodni vlasnik vozila, osnivač (vlasnik ili suvlasnik),

– sa fizičkog lica na jednočlano pravno lice koje to fizičko lice osniva, i obrnuto.

Ko plaća štetu kod saobraćajke pod uticajem alkohola, možete pročitati ovdje.

Vladimir Grujić